Formació Bonificada FUNDAE

Què és el crèdit de FUNDAE

Totes les empreses tenen l’oportunitat de recuperar totalment o parcialment el 0,7% de massa salarial bruta liquidada a la Seguretat Social l’any anterior per invertir-lo en formació per als treballadors/es. A FOINTEC Informàtica gestionem la formació bonificada Fundae.

El crèdit de FUNDAE

Factors a tenir en compte

El crèdit és anual i no acumulable: està disponible des de l’1 de gener i caldrà haver-lo liquidat abans del 31 de desembre, ja que el crèdit no disposat en un exercici es perd.

La vostra empresa té l’oportunitat de confeccionar el vostre Pla de Formació comptant amb aquest finançament.

Fàcil accés: el crèdit es liquida a través de les bonificacions de la Seguretat Social un cop s’ha acabat cada formació, és a dir, es dedueix del pagament de les assegurances socials (TC1 casella 601).

Col·lectius destinataris: Entre altres, tots els treballadors/es que cotitzen a la Seguretat Social en concepte d’Altres Cotitzacions (Atur, Fogasa i FP). Estan exclosos daquesta subvenció els treballadors/ores en règim autònom i els treballadors/ores de l’Administració Pública.

La Formació Professional Continua és un dels tres subsistemes de formació professional existents a Espanya, està orientada a dotar les empreses de recursos econòmics per a la formació dels seus treballadors i millorar la seva competitivitat.

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la Formació Contínua que poden utilitzar durant tot l’any natural i bonificar-ho a les seves cotitzacions a la Seguretat Social, a més es garanteix el dret a la formació gratuïta dels treballadors.

Sistema de bonificacions

El crèdit de què disposa l’empresa depèn del nombre de treballadors que en té i de la cotització en concepte de formació professional durant l’any anterior:

  • D’1 a 9 treballadors, l’empresa disposa del 100% de la quota d’FP.
  • De 10 a 49 treballadors, l’empresa disposa del 75%.
  • De 50 a 249 treballadors, l’empresa en disposa del 60%.
  • Amb més de 250 treballadors, l’empresa disposa del 50%.

Les empreses, encara que siguin de nova creació o no arribin a una cotització mínima, tenen garantits 420 euros per dotar els seus professionals de la formació necessària.

Més informació: Fundae

Per obtenir més Informació Contacta amb Nosaltres